Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 124 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» – Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

23 PROC014075965 2023-12-29
ΑΔΑ: 640ΜΩΕΚ-ΖΞ5
Καλλιθέα 29-12-2023
Αρ. Πρωτ.:62363

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ NUTS EL 304
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή του αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 124 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», προϋπολογισμού 11.800.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Η προκήρυξη του έργου έχει δημοσιευθεί στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει λάβει τον αριθμό 2023/S 247-781946 . Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ.

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr (ΑΡΧΙΚΗ → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) όπου είναι αναρτημένα όλα τα έγγραφα της σύμβασης.
 2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 26/01/2024 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο την 2/2/2024
 3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 8/02/2024 και ώρα 10:00 π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
 4. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι κατ΄αποκοπήν για ολόκληρο το έργο.
 5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με αξιολόγηση μελέτης.
 6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολή ύψους διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (236.000,00 €) με ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, ήτοι μέχρι 8/6/2025. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 15 μήνες.
 8. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Τ.Π.Δ. (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης 11087/12-1-22 ΑΔΑ: ΩΑΥ64ΜΤΛ6ΩΣ ) και Ι.Π. Δήμου
 9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλλιθέας.

Καλλιθέα 28-12-2023

Συνημμένα:

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ