Σκοπός – Δραστηριότητες

Σκοπός της εταιρίας είναι:

Η αξιοποίηση της ακίνητης Δημοτικής περιουσίας, η μελέτη, δημιουργία, λειτουργία, έλεγχος και εκμετάλλευση κλειστών ή ανοικτών χώρων στάθμευσης, κυλικείων, αναψυκτηρίων και καντινών, ο ανθοστολισμός του Ιερού Ναού του Δημοτικού Κοιμητηρίου για τελετές, λειτουργία και εκμετάλλευση του χώρου του Μαρμαρογλυφείου και του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου, και η διαχείρηση της διαφημιστικής γενικά δραστηριότητας στους κοινόχρηστους Δημοτικούς χώρους.

Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες με άλλα Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για την επιδίωξη των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω.

Η σύμπραξη στην ίδρυση επιχειρήσεων επιδιωκουσών του ίδιους ή παρεμφερείς ως άνω σκοπούς η συμμετοχή σε ομοειδείς ή συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις πάσης νομικής μορφής και παντός οικονομικού τύπου και η εξαγορά ή απορρόφηση επιχειρήσεων εχουσών το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητος, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.