Ο.Ε.Υ

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Καλλιθέας
Φ.Ε.Κ. 2598 /Β’/25-9-2012

 

SXEDIAGRAMMA-OEY_new

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Γενικός Γραμματέας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων − Διεθνών Σχέσεων
4. Νομική Υπηρεσία,
5. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας & Διοικητικής Βοήθειας,
6. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & Σχεδιασμού,

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων,
2. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,
3. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας,
4. Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
5. Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Τμήμα Προϋπολογισμού & Εκκαθάρισης Δαπανών,
2. Τμήμα Λογιστηρίου,
3. Τμήμα Ταμείου,
4. Τμήμα Μισθοδοσίας,
5. Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών.

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
1. Τμήμα Εσόδων,
2. Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου.

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Τμήμα Δημοτολογίου,
2. Τμήμα Ληξιαρχείου,
3. Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Ζ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
1. Τμήμα Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης,
2. Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης,
3. Τμήμα Ωδείου,
4. Τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων.

Η. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. Τμήμα Πρόνοιας,
2. Τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας.

Θ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Τμήμα Καθαριότητας,
2. Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων,
3. Τμήμα Μελετών Πρασίνου,
4. Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου & Παιδικών Χαρών.

Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Τμήμα Μελετών,
2. Τμήμα Προγραμματισμού & Παρακολούθησης Έργων,
3. Τμήμα Κατασκευών και Συντηρήσεων.

ΙΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
1. Τμήμα Οικοδομικών Αδειών & Ελέγχου Κατασκευών,
2. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών,
3. Τμήμα Ανελκυστήρων,
4. Τμήμα Γραμματείας.

ΙΒ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)
1. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών,
2. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης,
3. Τμήμα Παραρτήματος ΚΕΠ.