Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο Θεσμός

Οι δημοτικές αρχές και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης θεσμοθετήθηκε σε συμμόρφωση της Ελλάδας σε Συστάσεις και Ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Τα ευρωπαϊκά κείμενα συνιστούν στα κράτη να ιδρύσουν και να ενισχύσουν τον θεσμό του δημοτικού διαμεσολαβητή ή τοπικού συνηγόρου του πολίτη (local ombudsman), ενώ περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές και αρχές για την καλή λειτουργία του.
Ο θεσμός εισήχθη στην Ελλάδα με το αρθ. 77 του Νόμου Ν.3852/2010 («Νόμο Καλλικράτη»).
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής που δέχεται τις καταγγελίες πολιτών και επιχειρήσεων, οι οποίες αφορούν στις διαφορές τους με τις υπηρεσίες του Δήμου, τα νομικά του πρόσωπα και τις δημοτικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα όργανα που ασκούν τη διοίκηση του Δήμου.
Συμβουλεύει τα δύο μέρη, υποδεικνύοντας πρακτικούς τρόπους για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους. Δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει δεσμευτικά το αποτέλεσμα της κρίσης του, αλλά αναζητά τον κοινό τόπο, στον οποίο η λογική τεκμηρίωση μπορεί να πετύχει την γεφύρωση της διάστασης. Παρέχει τον εναλλακτικό μηχανισμό στους άμεσα ενδιαφερόμενους για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους, με μια πιο ταχεία, διαφανή και δωρεάν παρεχόμενη υπηρεσία διαμεσολάβησης, στοχεύοντας στην επίλυση των φαινομένων κακοδιοίκησης που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στις σχέσεις τους με την διοίκηση του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι δημοτικές επιτροπές κλπ. εξακολουθούν βεβαίως να φέρουν την ευθύνη της λήψης των αποφάσεων, ατομικών και κανονιστικών. Όμως, οι θιγόμενοι πολίτες και επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να φτάσουν μέχρι εκεί για να λύσουν την προσωπική τους διαφορά με τις υπηρεσίες του Δήμου.
Το σύστημα αυτό λειτουργεί με επιτυχία επί δεκαετίες στο εξωτερικό, με σημαντικά κοινωνικά αλλά και οικονομικά οφέλη. Συμβάλλει όχι μόνο στη διευθέτηση των διαφορών χωρίς κόστος, αλλά και στη δυνατότητα “διάσωσης” της σχέσης μεταξύ των μερών οδηγώντας στην καλύτερη δυνατή λύση.