Γενικός Γραμματέας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 602/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010).
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 161 και 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2007) καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α’/04-09-2009).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ειδικών θέσεων δήμων και περιφερειών» του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/19-08-2019).
  4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καλλιθέας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τον οποίο προβλέπεται και έχει συσταθεί θέση Μετακλητού Γενικού Γραμματέα (άρθρα 2 & 23).
  5. Τη με αριθ. πρωτ. 47298/02-09-2019 υποβληθείσα αίτηση του ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γεωργίου που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας και με την οποία ζητά το διορισμό του στη θέση του Γενικού Γραμματέα, καθώς και τα νόμιμα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν.
  6. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω ενδιαφερόμενος διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη αυτής της ειδικής θέσης και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένα κώλυμα διορισμού (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007).
  7. Τη με αριθ. πρωτ. 47286/02-09-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης της μισθοδοσίας.
  8. Την ανάγκη πρόσληψης Γενικού Γραμματέα για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Διορίζουμε από 02/09/2019 τον ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Γεωργίου, πτυχιούχο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων), ως μετακλητό Γενικό Γραμματέα του Δήμου Καλλιθέας σε κενή οργανική θέση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου επειδή τον κρίνουμε κατάλληλο για την πλήρωση αυτής.

 

Γραφείο Γ. Γραμματέα: 213 2070332 & 213 2070323
Email: genikos@kallithea.gr