Δημοτικά Τέλη - (Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού)

Τα Δημοτικά Τέλη αποτελούνται από τα Τέλη Καθαριότητας (ΔΤ) και το Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΔΦ) που συνεισπράτονται σαν ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Βαραίνουν κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των Δήμων και προορίζονται για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίας παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές.

Η χρέωση των Δημοτικών Τελών υπολογίζεται επί της επιφάνειας του κάθε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφανείας του ακινήτου επί τον συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, εμφανίζεται δε στους λογαριασμούς ηλεκτροδότησης (ΔΕΗ ή άλλου παρόχου ενέργειας). Ο συντελεστής ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων.

Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από τα Δημοτικά Τέλη

Ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά.

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται κανονικά ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 Β.Δ. (Α΄ 171). Ενώ, σε περίπτωση που παρά την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης, διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής.

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν παίρνει λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, οφείλει, με δική του πρωτοβουλία, να μεταβεί στον Δήμο, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ακίνητο, και να δηλώσει το εμβαδόν του ακινήτου. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα εκδώσει Σημείωμα Χρέωσης για τα Δημοτικά Τέλη του ακινήτου και ο ιδιοκτήτης θα καταβάλλει στο Ταμείο του Δήμου το ποσό αυτό των Δημοτικών Τελών στην αρχή κάθε έτους.

Ποιες κατηγορίες κατοίκων απαλλάσσονται από τα Δημοτικά Τέλη

  • Άτομα με ειδικές Ανάγκες,
  • Άτομα με αναπηρία (+67%),
  • Άποροι – Δικαιούχοι ΚΕΑ
  • Πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από 40.000,00 €

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω απαλλαγές ισχύουν από την ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών δικαιολογητικών και για την διατήρηση της απαλλαγής πρέπει να κατατίθενται ετησίως κατά την ανανέωσή τους. Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε έγχαρτα στην υπηρεσία Εσόδων του Δήμου ή ηλεκτρονικά στη σελίδα του Δήμου.

Βλ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 318/2023 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ