Σύνθεση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων συγκροτήθηκε με την με αρ.  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας, είναι οκταμελής και αποτελείται από τα εξής μέλη:

 

→ Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτήν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.