Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ”COMPETENCE – Capacity building Of eMployees of municiPalitiEs for beTtEr provisioN of publiC sErvices”

Το έργο COMPETENCE ξεκίνησε στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Νορβηγίας (EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation)

Ο Δήμος Καλλιθέας συμμετέχει στο Έργο
”COMPETENCE – Capacity building Of eMployees of municiPalitiEs for beTtEr provisioN of publiC sErvices”

Κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους δήμους μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων.
Σήμερα, υπάρχει μια αλλαγή στις δημοκρατικές αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φαινόμενο έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στα κράτη μέλη της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου αυτή η αλλαγή συνδέεται επίσης με τη δημόσια ζήτηση για υψηλότερης ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες. Είναι επομένως σημαντικό οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα σε αυτό το τμήμα της ηπείρου να αναπτύξουν στενότερους δεσμούς με τον πληθυσμό και να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας.
Η κύρια «ομάδα στόχος» του έργου είναι οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμου Καλλιθέας, ενώ στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων των δημοτικών υπαλλήλων . Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις με σκοπό την βελτίωση των επικοινωνιακών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων των εργαζομένων, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.
Τα κύρια αποτελέσματα του έργου, όπως η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη ικανοτήτων, θα δημοσιοποιηθούν σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, ενώ παράλληλα πρόκειται να καταρτιστεί επαγγελματικό σχέδιο δράσης που θα διασφαλίσει και την αποτελεσματικότητα των καλών πρακτικών που θα εφαρμοστούν.

Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο μιας διεθνούς εταιρικής σχέσης που περιλαμβάνει τους ακόλουθους εταίρους:

  • Δήμος Καλλιθέας (Ελλάδα)
  • Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Arad (Ρουμανία)
  • Δήμος της πόλης Trogir (Κροατία)
  • Δήμος Περιφέρειας Πράγας 6 (Τσεχία)
  • Åpenhet AS (Νορβηγικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας που ειδικεύεται στη χρηστή διακυβέρνηση και στη χάραξη πολιτικής, με έδρα το Όσλο) και
  • Ο Δήμος της Περιφέρειας Újbuda ως ο κύριος εταίρος του έργου.

Βασικά στοιχεία του έργου:

Φορέας Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ | EEA Grants)
Περίοδος υλοποίησης του έργου: 01 Ιουλίου 2021 – 31 Δεκεμβρίου 2023 (30 μήνες)
Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες του έργου (100%): 1 181 489 ευρώ
Συνολική στήριξη για το έργο (85%): 1 043 004 ευρώ
Συνολική εκτιμώμενη επιλέξιμη δαπάνη για τον Δήμο Καλλιθέας (100%): 132.578,50 ευρώ Ποσό επιχορήγησης για τον Δήμο Καλλιθέας (85%): 112.691,73 ευρώ.

«Η έναρξη των εργασιών του προγράμματος έλαβε χώρα την Τετάρτη 29 Απριλίου 2022 στο Δημαρχείο Καλλιθέας.»