Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υλοποίηση του προγράμματος: «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις»- Καλοκαίρι 2024 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 15/04/2024 Αριθ. Πρωτ.: 18390 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 119.897,68 € (συμπεριλαμβανομένου νομίμου Φ.Π.Α) η ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του προγράμματος: «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις»- Καλοκαίρι 2024 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ με […]

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας, απορριπτέων & προσληπτέων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Καλλιθέας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 101 ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 102 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 103 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 104 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 105 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 106 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 107 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ . ΚΩΔ. […]

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Π.Ε. Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΨΕΕΩΩΕΚ-ΒΕΞ Καλλιθέα, 04/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 16382 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Πληροφορίες:Π. Δεικτάκη Τηλέφωνο: 213-20.70.412 E-mail: p.deiktaki@kallithea.gr ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Καλλιθέας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.1 περ. α) […]

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 28/03/2024 Αριθ. πρωτ.: -15190- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Αυτ. Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών τ. ΝΠΔΔ “ΟΠΑΑ Γ.ΓΑΛΛΟΣ” ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ρ. Μιμητοπούλου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 9598.555 (εσωτ.-2) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2024 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν.4765/2021. […]

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 9ΛΧΖΩΕΚ-Ζ24 Καλλιθέα, 22/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 14418 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Πληροφορίες:Π. Δεικτάκη Τηλέφωνο: 213-20.70.412 E-mail: p.deiktaki@kallithea.gr ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Καλλιθέας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.1 περ. α) […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 15/03/2024 Αριθ. Πρωτ: 13130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 270.167,48 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης & λιπαντικών έτους 2024, συνεχιζόμενου των ετών 2025 & 2026»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 04/03/2024 Αριθ. Πρωτ.: 10944 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.072.587,83 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών έτους 2024, συνεχιζόμενου των ετών 2025 & 2026» με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον […]

Γνωστοποίηση Για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 6ΝΡΗΩΕΚ-ΔΩΜ Καλλιθέα, 08/02/2024 Αρ. Πρωτ.:6339 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡ. ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ: Π. ΠΑΡΙΔΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Τηλέφωνο: 213-20.70.415 E-mail: p.paridou@kallithea.gr ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕ Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Καλλιθέας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 περί αρμοδιοτήτων […]

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας (σε ορθή επανάληψη) ΤΕ παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας (κωδ. 102) μετά την υπ’ αριθ. 44/2024 απόφαση του ΑΣΕΠ περί αποδοχής ένστασης υποψήφιας/ανακοίνωση ΣΟΧ1/2023 για την υλοποίηση της δράσης «προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024

  102 ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (συμπεριλαμβανομένου του τ. Νομικού Προσώπου του Δήμου Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 05/02/2024 Αριθ. Πρωτ.: 5422 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 192.720,13 ευρώ € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (συμπεριλαμβανομένου […]