Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας για την πρόσληψη Προσωπικού Π.Ε. για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.-Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕ ΚΦΑ 2023 101 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 102 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 103 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 104 ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 105 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 106 ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 107 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 108 ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 109 ΕΝΟΡΓΑΝΗ

Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 100-230 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση δεύτερου παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 6Φ5ΡΩΕΚ-ΕΩΣ Καλλιθέα 09/03/2023 Αρ. πρωτ. 12650/14-3-2023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76 Τηλεφ.: 213 2070300 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 74/2023 (ΑΔΑ: Ω8Ψ8ΩΕΚ-ΔΦΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και βάσει του […]

Ανακοίνωση-Προκήρυξη για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) Π.Ε. ΙΑΤΡΩΝ διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Καλλιθέα, 10/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 12115 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Πληροφορίες: Π. Δεικτάκη Τηλέφωνο: 213-20.70.412 E-mail: p.deiktaki@kallithea.gr Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόθεση του Δήμου Καλλιθέας να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου τριών (3) ΠΕ Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών […]

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας για την πρόσληψη Προσωπικού Π.Ε. για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.-Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» √ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕ ΚΦΑ 2023 101 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 102 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 103 ΠΥΓΜΑΧΙΑ 104 ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 105 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 106 ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 107 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 108 ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 109 ΕΝΟΡΓΑΝΗ Υποβολή Ενστάσεων από 1/3 έως 10/3

Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Δ΄ΚΑΠΗ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: Ψ7Θ8ΩΕΚ-ΖΓ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Καλλιθέα 13/02/2023 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                    Αρ. πρωτ. 8572/20-2-2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Τηλεφ.: 213 2070300 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 15/2023 (ΑΔΑ:6ΧΒΔΩΕΚ-ΧΧΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και βάσει του Π.Δ. 270/81, […]

Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για στέγαση του παραρτήματος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΩΖ7ΓΩΕΚ-ΡΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Καλλιθέα 13/02/2023 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                     Αρ. πρωτ. 8570/20-2-2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Τηλεφ.: 213 2070300 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 16/2023 (ΑΔΑ: 9ΔΣΑΩΕΚ-4Ω3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και βάσει του Π.Δ. […]

Ανακοίνωση υπ’ αρ. Σ.Μ.Ε. 2/22 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ειδικοτήτων Π.Ε. Ψυχολόγων & Π.Ε. Λογοπεδικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα: 31/01/23 Αρ. Πρτ.: 37/23 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 156 17675 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 9590626-9580241 Email: depka@otenet.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. Σ.Μ.Ε. 2/22 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς […]

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά 16 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης Γιάννης Γάλλος»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», […]

Περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση είτε αυτοτελούς ακινήτου επιφανείας 3.000 έως 5.000 τ.μ. είτε ανάλογης έκτασης τμήματος ευρύτερου ακινήτου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης των οχημάτων & των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων (Δ.Σ.Α.) & της Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 9Ξ5ΑΩΕΚ-74Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Καλλιθέα 03/01/2023 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                    Αρ. πρωτ. 1153/09-01-2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76 Τηλεφ.: 213 2070300   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, προφορική, επαναληπτική μειοδοτική Δημοπρασία, κατόπιν της 616/2022 απόφασης της Οικονομικής του Επιτροπής, στην οποία αποφασίσθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού, για τη μίσθωση είτε αυτοτελούς […]

Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 400-600 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 91Υ7ΩΕΚ-ΑΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Καλλιθέα 03/01/2023 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                         Αρ. πρωτ. 1152/09-01-2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76 Τηλεφ.: 213 2070300   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 592/2022 (ΑΔΑ: ΨΕΤΧΩΕΚ-ΕΗΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και βάσει […]