Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 & ώρα 20:00

Καλλιθέα 17/3/2023
Αρ. Πρωτ. 13477

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:
Το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α’/9-7-2022)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης (στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ενημέρωση του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου περί της ετήσιας έκθεσης, του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ελεγκτικής περιόδου 2022

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027, του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Έκδοση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της ειδικότητας προς πρόληψη 8μηνης διάρκειας ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια των εγκρίσεων με ΠΥΣ του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. α) Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην 5μελή Επιτροπή επιλογής υποψηφίου/ας δικηγόρου και γραμματέα αυτής για το Δήμο Καλλιθέας μετά από προκήρυξη, β) καθορισμός του εάν σύμφωνα με την προκήρυξη ο/η υπό πρόσληψη δικηγόρος θα πρέπει να είναι διορισμένος/η στον Άρειο Πάγο, το Εφετείο ή το Πρωτοδικείο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Ορισμός αδειών άσκησης και βεβαιώσεων χειρισμού μηχανημάτων των τεχνικών ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των εγκεκριμένων θέσεων του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Σχέδιο κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφορίας στην περιοχή Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Έγκριση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος» που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Έγκριση της με αρ. 11/2023 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Έγκριση της με αρ. 13/2023 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Έγκριση της με αρ. 12/2023 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Έγκριση επιχορήγησης οικονομικού έτους 2023 στο σωματείο «ΘΗΣΕΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11. 3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Συμπλήρωση της με αριθ. 7/19-01-2023 με ΑΔΑ:64ΔΟΩΕΚ-5ΟΒ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού δεκτικών έκδοσης Xρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για το οικονομικό έτος 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Έγκριση δαπανών ποσού ύψους 2.690,73€ & έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων οικ. φορέων για την εξόφληση εξόδων δημοσίευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. 2η Ανακατανομή ΣΑΤΑ 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τελικού) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2021».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Παραχώρηση τριών (3) θέσεων στάθμευσης στην ημερήσια πολιτική εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Ανδρομάχης 236.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης επί της οδού Δημοσθένους 202.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της Λεωφ. Συγγρού 252.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

23. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Δαβάκη 31.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

24. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Περικλέους 25.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

25. Κοπή ενός (1) δένδρου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Κοπή ενός (1) δένδρου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

27. Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2023.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

28. Παράταση της σύμβασης συνεργασίας ΔΕΠΑ – Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

29. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος στον Δήμο Άνδρου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

30. Α. Έγκριση μελών καλλιτεχνικών συνόλων:
1. ΠΑΙΔΙΚΗΣ-ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2022-2023,
2. ΜΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2022-2023
Β. Ορισμός μελών Χορωδιακής Καλλιτεχνικής Επιτροπής Δημοτικού Ωδείου μέχρι 30-10-2025.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΤΜ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

31. Λήψη απόφασης για μίσθωση ακινήτου προς κάλυψη της ανάγκης στέγασης και λειτουργίας του 5ου Γυμνασίου του Δήμου Καλλιθέας, λόγω επικείμενης λήξης της υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης και ανυπαρξίας κατάλληλου ιδιόκτητου ακινήτου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

32. Ορισμός συντονιστή και συντονιστικής επιτροπής για το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

33. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023, του με αρ. 97/09-03-2023 αποσπάσματος πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

34. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2023, του με αρ. 118/20-12-2022 αποσπάσματος πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΕΙΟ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

35. Έγκριση γνωμοδότησης επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος