Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 4η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 28/02/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 01/03/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 4η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 28/02/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 55: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 56: 2η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2023

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 57: Εξειδίκευση πιστώσεων για διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας στις 26 και 27 Απριλίου 2023

Απόφαση Νο 58: Εξειδίκευση πιστώσεων για θεατρικές παραστάσεις και αεροπανό

Απόφαση Νο 59: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριών

Απόφαση Νο 60: Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση αρδευτικού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα, ανακατασκευή παιδικών χαρών & αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καλλιθέας»

Απόφαση Νο 61: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Απόφαση Νο 62: Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τεχνικής έκθεσης, πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας για θεατρικές παραστάσεις για σχολεία της Καλλιθέας στις 06 & 07/03/2023

Απόφαση Νο 63: Έγκριση του προγράμματος «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις» Καλοκαίρι 2023, έγκριση κριτηρίων ένταξης ωφελούμενων και εξειδίκευση της πίστωσης

Απόφαση Νο 64: Αποδοχή εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών –Β΄ κατανομή του έτους 2023

Απόφαση Νο 65: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή των ασφαλίστρων τεσσάρων (4) νεοαποκτηθέντων δίκυκλων για το πρώτο εξάμηνο του 2023 έως 15-08-2023

Απόφαση Νο 66: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή ταχυδρομικών τελών

Απόφαση Νο 67: Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κουλουμπρούκα Ειρήνης για το με αρ. 344/14-2-2023 Χ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ