Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας για την πρόσληψη Προσωπικού Π.Ε. για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.-Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

√ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕ ΚΦΑ 2023

Υποβολή Ενστάσεων από 1/3 έως 10/3