Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος”» που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr), την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 & ώρα από 11:00 έως 13:00

Καλλιθέα, 1/03/2023
Αρ. Πρωτ.: 971

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη
Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2 → 3)

Κυρίες/οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:
Την υπ’ αριθ. Εγκύκλιο 375/2022 Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» και το άρθρο 67,παρ.7 του ν.3852/2010 « … Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.», σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr) την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 και ώρα από 11:00 έως 13:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Λήψη απόφασης αποδοχής του κατεπείγοντος.

2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων αγωγής δεκαέξι εργαζομένων Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου, που ζητούν μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους σε ΙΔΑΧ.

3. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του νομικού προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

 

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι:

1.Για τη λήψη του θέματος που αφορά την αγωγή εργαζομένων έχει οριστεί δικάσιμος την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023.
2.Για τη λήψη του θέματος που αφορά την κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του ν.π. πρέπει να αναρτηθούν οι πίνακες σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠ.ΕΣ. έως της 3/3/2023.