Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 42η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 01/12/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 42η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29/11/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 539: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εδεσμάτων και αναψυκτικών στα πλαίσια διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων των ομάδων εργοθεραπείας των 4 Κ.Α.Π.Η. που θα πραγματοποιηθούν στις 13, 14, 15 και 16/12/2022 στους χώρους των 4 Κ.Α.Π.Η

Απόφαση Νο 540: Εξειδίκευση πιστώσεων για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών στα 4 (τέσσερα) παραρτήματα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας

Απόφαση Νο 541: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Απόφαση Νο 542: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια χρηματοδότησης του προγράμματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

Απόφαση Νο 543: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές του Πάσχα 2023» με τη μορφή πακέτων

Απόφαση Νο 544: Έγκριση της τεχνικής έκθεσης-περιγραφής ειδών διατροφής και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για την Προμήθεια ειδών διατροφής με τη μορφή πακέτων ειδών διατροφής για το πρόγραμμα «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Πάσχα 2023

Απόφαση Νο 545: Έγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»

Απόφαση Νο 546: Έγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»

Απόφαση Νο 547: Έγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» όπως αναφέρεται στη με αρ. 58/2022 απόφασή του

Απόφαση Νο 548: Έγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» όπως αναφέρεται στη με αρ. 59/2022 απόφασή του

Απόφαση Νο 549: Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για πληρωμή των τελών κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων, φορτηγών, δικύκλων και τρικύκλων, έτους 2023

Απόφαση Νο 550: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΞ Κ.Π.Ι.Σ.Ν.»

Απόφαση Νο 551: Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφάνειας 700-1.000 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου

Απόφαση Νο 552: Υποβολή έγκλησης του Δήμου Καλλιθέας κατά των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας με την επωνυμία «VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

Απόφαση Νο 553: Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 38/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (διαδ. εργατικών διαφορών) η οποία εκδόθηκε επί αγωγής του Ι. Β.

Απόφαση Νο 554: Έγκριση του από 25/11/2022 πρακτικού φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (κοινόχρηστου χώρου) στο Ο.Τ. 124 στη συμβολή των οδών Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων στην Καλλιθέα

Απόφαση Νο 555: Έγκριση του από 25/11/2022 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της δαπάνης με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022 » ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ