Πρόσκληση σε ειδική & τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», που θα διεξαχθούν με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 & ώρα 17:30 & 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα : Διοικητικού-Οικονομικού
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη
Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2 → 3)

Καλλιθέα, 2/12/2022
Αριθ. πρωτ. : -8215 –

Κυρίες / οι,

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17:30, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. Έτους 2023.

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2023.


Καλλιθέα, 2/12/2022
Αριθ. πρωτ. : -8216 –

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:30, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση συνοδείας του νηπίου Α.Ε. από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό ή συνοδό και παραμονής του στο χώρο του παιδικού σταθμού.

2. Έγκριση συνοδείας του νηπίου Σ.Ε. από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό ή συνοδό και παραμονής του στο χώρο του παιδικού σταθμού.

3. Έγκριση διαγραφών βρεφών και νηπίων από βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οργανισμού μας, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 4249/τ. β’/5-12-2017 ΦΕΚ, που αφορά τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ