Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 15η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 07/06/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 12/06/2017 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 15η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 07/06/2017 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 200: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 201: Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την αγορά του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Δαβάκη 41

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 202: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.996,58 € για «Εντομοκτονία και μυοκτονία εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του Δήμου (2017)»

Απόφαση Νο 203: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας της υπηρεσίας Μηχανογράφησης»

Απόφαση Νο 204: Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής

Απόφαση Νο 205: Επικύρωση 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017»

Απόφαση Νο 206: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών/ τεχνικής έκθεσης, συγγραφής υποχρεώσεων και ενδεικτικού προϋπολογισμού, κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού, έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Απόφαση Νο 207: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών/ τεχνικής έκθεσης, συγγραφής υποχρεώσεων και ενδεικτικού προϋπολογισμού, κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού, έγκριση δαπάνης, διάθεση πιστώσεων, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ»

Απόφαση Νο 208: Έγκριση προδιαγραφών/ περιγραφής παρεχόμενης υπηρεσίας, συγγραφής υποχρεώσεων και ενδεικτικού προϋπολογισμού, κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού, έγκριση δαπάνης, διάθεση πιστώσεως, ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Απόφαση Νο 209: Eξώδικος συμβιβασμός και ειδικότερα καταβολή ποσού 558,00 € στον κ. Ζωγάκη Θεόδωρο, για ζημία που υπέστη το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του από πτώση κλαδιών στις 02/03/2017, στην οδό Δημητρακοπούλου αρ. 13-15, στο Δήμο Καλλιθέας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ