«Μελέτη Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων Πέριξ του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)»

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας, ανακοινώνει ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, με σκοπό τη δωρεά και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, με το αρ. πρωτ. 28163/26-05-2017 αίτημά του, υπέβαλε τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων Πέριξ του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 09/06/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                          Αρ.Πρωτ.: 30974
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Μαντζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76
ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Ιφιγένεια Φωλίδου
ΤΗΛ. : 213 2070472
E – MAIL: i.folidou@kallithea.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας,

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005 όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4014/2011 περί δωρεάς μελετών και της ακολουθητέας διαδικασίας για την αποδοχή τους.

Ανακοινώνει ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, με σκοπό τη δωρεά και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, με το αρ. πρωτ. 28163/26-05-2017 αίτημά του, υπέβαλε τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων Πέριξ του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)» που εκπονήθηκε από τα μελετητικά γραφεία των εταιρειών BETAPLAN και DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε..
Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου, εντός ενός μήνα, από την ημερομηνία δημοσίευσής της, κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης.
Όλες οι παρατηρήσεις, που θα υποβληθούν εντός της ως άνω χρονικής προθεσμίας, θα διαβιβαστούν στο Τεχνικό Συμβούλιο. Οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων της προηγούμενης παραγράφου θα εκδώσουν σχετικές βεβαιώσεις για την ημερομηνία και το χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες τίθενται υπόψη του Τεχνικού Συμβουλίου.
Διευκρινίζεται ότι οι παρατηρήσεις προς το Δήμο Καλλιθέας μπορούν να αποστέλλονται:

  1. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση i.folidou@kallithea.gr
  2. με fax στο 213 20.70.409
  3. με έγγραφο στο πρωτόκολλο του Δήμου

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ