Πρόσκληση τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Δευτέρα 12/06/2017 και ώρα 13:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                   Καλλιθέα 08/06/2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16η                                       Αρ. πρωτ. 30819

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Δευτέρα 12/06/2017 και ώρα 13:45 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1.  Εξέταση του από 08-06-2017 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις- Καλοκαίρι 2017»

2.  Εξέταση του από 06-06-2017 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του περιπτέρου εορτών Χριστουγέννων 2016 στο Δήμο Καλλιθέας, καθώς και προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου και του Νομικού Προσώπου»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ