Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 16η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 07/06/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 13/06/2017 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 16η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 12/06/2017 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 210: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 211: Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Α) Καλοκαίρι 2017 – Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους» & Β) «Μεταφορά μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα» και επαναπροκήρυξη διαγωνισμού

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 212: Κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις- Καλοκαίρι 2017»

Απόφαση Νο 213: Επικύρωση του από 06-06-2017 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του περιπτέρου εορτών Χριστουγέννων 2016 στο Δήμο Καλλιθέας, καθώς και προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου και του Νομικού Προσώπου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ