Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας, απορριπτέων & προσληπτέων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δήμο Καλλιθέας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 13/4/2024 ΕΩΣ 22/4/2024
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
στο email: prosl.enstasis@asep.gr