Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης της Σ.Ο.Χ. 1/23 – Ωρομίσθιοι Δ.Ε. καθηγητές χορού των Σχολών Χορού της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΑΔΑ: Ψ9Χ3ΟΡ5Ω-ΕΓ6
Καλλιθέα 30/11/23
Αρ. Πρτ. 495/23

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Πρακτικό Αξιολόγησης στο πλαίσιο της Σ.O.X. 1/23 της υπ. αρ. πρτ. 91/23 στις 13-09-23 ΑΔΑ: 678ΛΟΡ5Ω-3ΡΜ Ανακοίνωση πρόσληψης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν.4765/21.