Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 34η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21/11/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 21/11/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 34η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 21/11/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 454: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια υλικών για το εργαστήρι κεραμικής της Ερασιτεχνικής Δημιουργίας

Απόφαση Νο 455: Έγκριση έκδοσης XEΠ και ορισμός υπόλογου για ετήσιες κάρτες μετακίνησης για το Βοήθεια στο Σπίτι

Απόφαση Νο 456: Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

Απόφαση Νο 457: Έγκριση 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π)»

Απόφαση Νο 458: Έγκριση του από 14/11/2023 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου 100-230 τ.μ.

Απόφαση Νο 459: Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) για το 2024

Απόφαση Νο 460: Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2024

Απόφαση Νο 461: Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας σε ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες για το έτος 2024

Απόφαση Νο 462: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Καλλιθέας» με α.α. 253147 στο ΕΣΗΔΗΣ

Απόφαση Νο 463: Έγκριση της μελέτης (τοπογραφικής, κυκλοφοριακής, ειδικής αρχιτεκτονικής, ηλεκτρομηχανολογικής, φυτοτεχνικής, τεύχη δημοπράτησης) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ