Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιας/ου δικηγόρου στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Καλλιθέα, 17/11/2023
Αρ. Πρωτ.: 55471

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ:Π.ΠΑΡΙΔΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Πληροφορίες: Π. Παρίδου
Τηλέφωνο: 213-20.70.415
E-mail: p.paridou@kallithea.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
(Αρ. θέσεων: 1)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τις/Τους υποψήφιες/ους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, και συγκεκριμένα για την περίοδο μετά τις 22.11.2023, στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας, να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη μίας (1) θέσης.

ΑΙΤΗΣΗ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα υποβάλλονται:

 • ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση idox@kallithea.gr ή
 • αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου ή
 • με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 76.

εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kallithea.gr).

Mαζί με την αίτησή τους οι υποψήφιες/οι συνυποβάλλουν:

 1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών,
 2. Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας,
 3. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα,
 4. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησής τους (εφόσον έχουν ήδη εγγραφεί στο Δικηγορικό Σύλλογο), ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν καταθέσει αίτηση για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν πριν την έναρξη της άσκησής τους με την υποχρέωση να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι:
  α. Εφόσον επιλεγούν, παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στο Δήμο Καλλιθέας.
  β. Το 18μηνο της άσκησής τους δεν ολοκληρώνεται νωρίτερα από το πέρας της άσκησής τους στο Δήμο Καλλιθέας

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων
από 18/11/2023 έως και 27/11/2023

Συνημμένα: