Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την Τρίτη 21/11/2023 στις 11:15

Καλλιθέα 16/11/2023
Αρ. πρωτ. 55314

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε την Τρίτη 21/11/2023 στις 11:15 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια υλικών για το εργαστήρι κεραμικής της Ερασιτεχνικής Δημιουργίας

2. Έγκριση έκδοσης XEΠ και ορισμός υπόλογου για ετήσιες κάρτες μετακίνησης για το Βοήθεια στο Σπίτι

3. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

4. Έλεγχος 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π)»

5. Εξέταση του από 14/11/2023 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου 100-230 τ.μ.

6. Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) για το 2024

7. Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2024

8. Μείωση δημοτικών τελών καθαριότητας σε ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες για το έτος 2024

9. Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Δράσεις δημιουργίας Έξυπνης Πόλης στο Δήμο Καλλιθέας» με α.α. 253147 στο ΕΣΗΔΗΣ

10. Έγκριση της μελέτης (τοπογραφικής, κυκλοφοριακής, ειδικής αρχιτεκτονικής, ηλεκτρομηχανολογικής, φυτοτεχνικής, τεύχη δημοπράτησης) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ