Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 33η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 15/11/2023 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 33η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2023 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 434: Εξειδίκευση πίστωσης για τις ανάγκες λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου

Απόφαση Νο 435: Εξειδίκευση πίστωσης για την τέλεση του μνημοσύνου της αδελφότητας Τριπολιτών Πόντου

Απόφαση Νο 436: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση Νο 437: Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση Νο 438: Εξειδίκευση πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας

Απόφαση Νο 439: Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης τριών υπαλλήλων του Δήμου στην Πράγα 6 από 26 έως 28/11/2023 για συμμετοχή στο πρόγραμμα (ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” και έκδοση ΧΕΠ

Απόφαση Νο 440: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας «Δήμος Καλλιθέας – Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης, Υποέργο 1»

Απόφαση Νο 441: Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της δαπάνης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

Απόφαση Νο 442: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2023

Απόφαση Νο 443: Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Σεπτεμβρίου 2023

Απόφαση Νο 444: Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. και ορισμός υπολόγου για την κατάθεση προς την Ε.Ε.Τ.Τ. του απαιτούμενου ποσού, προκειμένου να πληρωθεί το τέλος εκχώρησης τροποποίησης υπάρχοντος δικαιώματος χρήσης για την νόμιμη λειτουργία του υφιστάμενου αυτόματου συστήματος άρδευσης

Απόφαση Νο 445: Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. και ορισμός υπολόγου για πληρωμή των τελών κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων, φορτηγών, δικύκλων και τρικύκλων, έτους 2024

Απόφαση Νο 446: Έγκριση του από 23/10/2023 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου

Απόφαση Νο 447: Έγκριση του από 23/10/2023 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου «ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ»

Απόφαση Νο 448: Έγκριση του από 27/10/2023 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του παραρτήματος το Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Απόφαση Νο 449: Απόδοση λογαριασμού της Γρυλωνάκη Μαρίας για το με αρ. 2903/26-10-2023 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 450: Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση & επισκευή για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση Νο 451: Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση δαπανών μετακίνησης δύο υπαλλήλων, δύο ειδικών συμβούλων και ενός δημοτικού σύμβουλου, για την συμμετοχή σε εκδηλώσεις του προγράμματος Active Cities for EU (CERV-2022- CITIZENS- TOWN- NT), στη Λιουμπλιάνα Σλοβενίας και έκδοση ΧΕΠ

Απόφαση Νο 452: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας»

Απόφαση Νο 453: Έγκριση τεχνικής έκθεσης, τεχνικών περιγραφών-προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ