Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 & ώρα από 12:00 έως 15:00

Καλλιθέα, 14/11/2023
Αρ. Πρωτ.: 6218

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Ι.Μελιγκώνη
Τηλέφωνο: 210 9598555 (εσωτ.2 → 3)

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:
Την υπ’ αριθ. Εγκύκλιο 375/2022 Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» και το άρθρο 67,παρ.7 του ν.3852/2010 « … Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.», σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr) την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα από 12:00 έως 15:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018, με θέματα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Λήψη αποδοχής του κατεπείγοντος.
  2. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου και παροχή εντολής αποδοχής της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα προσωρινής διαταγής (ΓΑΚ Ασφ. Μέτρ. 114788/2023, ΕΑΚ Ασφ. Μέτρ. 11399/2023, ΓΑΚ Προσ Διατ. 114793/2023, ΕΑΚ Προσ Διατ. 11399/2023).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι:

  • Η αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής που έχει ασκηθεί ενώπιον του Μον. Πρωτ. Αθηνών η συζήτηση (προσωρινής διαταγή με ΓΑΚ 114793/2023) έχει προσδιοριστεί για να συζητηθεί την 21.11.2023.