Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Πέμπτη 08/06/2023 & ώρα 17:00

Ημερομηνία, 02/06/2023
Αρ. Πρτ.: 257/2023

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Πέμπτη 08/06/2023 και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. που βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156, 2ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Κατακύρωση αναδόχου, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια υπηρεσιών κατασκευής και τοποθέτησης αλουμινένιων οριζόντιων περσίδων για την κάλυψη των αναγκών εσωτερικής φωτοσκίασης των γραφείων του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας της Δημοτικής Επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2ο Κατακύρωση αναδόχου, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & μελανιών, της Δημοτικής Επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

3ο Κατακύρωση αναδόχου, μετά από πρόσκληση, για την προμήθεια, – αντικατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου (σύστημα VoIP), του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας Σ.Κ.Ο., της Δημοτικής Επιχείρησης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

4ο Α. Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αγαθών, σε είδη άμεσης ανάλωσης, της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Β. Κατακύρωση αναδόχου για την προμήθεια αγαθών, σε είδη άμεσης ανάλωσης της επιχείρησης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

5ο Έγκριση τεχνικών όρων μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016), έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υπηρεσιών, διαχειριστικού ελέγχου (ορκωτών λογιστών) οικονομικής χρήσης έτους 2022, για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, σύμφωνα με τον Ν.3463/06 Φ.Ε.Κ.114τ.Α 08/06/06 άρθρο 261 παρ. 1 «Διαχειριστικός έλεγχος κοινωφελούς επιχείρησης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

6ο Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΣΜΕ για το έτος 2023. Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄& β’ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2023.

7ο Συμμετοχή της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. στο μητρώο φορέων – δομών της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), για την ένταξη των ΚΔΑΠ στη δράση «Προώθηση στην υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων & ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2023-2024.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Τζώρτζης Δελατόλας
Δημοτικός Σύμβουλος