Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας την Τρίτη 07-02-2023 & ώρα 20:00 που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) & με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση)

Καλλιθέα 1/2/2023
Αρ. πρωτ. 5230

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τη με αρ. πρωτ. 3535/23-01-2023 πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας και το γεγονός ότι δεν υπήρξε απαρτία.
  2. Τη με αρ. 88 Εγκύκλιο/21-8-2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία Κοινοτήτων».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας την Τρίτη 07-02-2023 και ώρα 20:00 που θα γίνει δια ζώσης – (στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) επειδή αναβλήθηκε η συνεδρίαση της 27-01-2023 λόγω μη απαρτίας, με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης

• Συζήτηση για θέματα κοινότητας, ενημέρωση από τoν Πρόεδρο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συμβουλίου Κοινότητας
3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

ΔΕΛΗΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ