Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά 16 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης Γιάννης Γάλλος»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
«ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», δεν υπάγεται στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ «το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό».
2. Την υπ’ αριθμ.10/2022 (ΑΔΑ: 6ΒΟΜΟΛΨΦ-ΕΩ2) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», με θέμα: «Αίτημα για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πενήντα δύο (52) ατόμων με αντίτιμο και λοιπών αντικαταβολών».
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 67706/23.05.2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘Γιάννης Γάλλος’ Δήμου Καλλιθέας με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 37843/7.6.2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης διακοσίων σαράντα (240) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου».
5. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 180/13.1.2023 Βεβαίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
6. Τις ανάγκες της Δ/νσης Άθλησης της υπηρεσίας μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης Γιάννης Γάλλος», που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών (στις Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας πλησίον γηπέδου beach volley), κατά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α’), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β’):

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 18 έως 30 Ιανουαρίου, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘Γιάννης Γάλλος’»,
Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Τ.Θ. 78514, Τ.Κ. 17603, υπόψη κας: Αλεξάνδρας Ιωσηφίδου (τηλ.επικοινωνίας: 210-9598555, εσωτ.2 → 1)

Συνημμένα: