Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 46η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 28/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 29/12/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 46η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 28/12/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 626: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 627: Απόδοση λογαριασμού της Σιριγώτη Αικατερίνης για το με αρ. 2473/4-10-2022 Χ.Ε.Π.

Απόφαση Νο 628: Απόδοση λογαριασμού της Κατσάνη Ανδριανής για το με αρ. 3520/22-12-2022 Χ.Ε.Π.

Απόφαση Νο 629: Απόδοση λογαριασμού του Κωνσταντινίδη Δημοσθένη για το με αρ. 3519/22-12-2022 Χ.Ε.Π.

Απόφαση Νο 630: Απόδοση της πάγιας προκαταβολής σε βάρος του Κ.Α 00.8251.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 των υπολόγων δημοτικών υπαλλήλων κ.κ.«ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» και «ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΥΦΩΝ»

Απόφαση Νο 631: Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών των Δήμων της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου Καλλιθέας λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του από την αύξηση του ενεργειακού κόστους

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 632: Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης 1.500,00 ευρώ στην Αθλητική Ένωση Ίκαρος Καλλιθέας

Απόφαση Νο 633: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Απόφαση Νο 634: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της δαπάνης για «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ”»

Απόφαση Νο 635: Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης, γ) καταστάσεις δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνικών υπηρεσιών για τις συναυλίες Νοεμβρίου 2022

Απόφαση Νο 636: Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης, γ) καταστάσεις δαπανών και δ) ανάθεση της υπηρεσίας πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνικών υπηρεσιών για τις συναυλίες Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση Νο 637: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2021»

Απόφαση Νο 638: Αποδοχή εσόδων από τους ΚΑΠς : α) ως ΙΒ΄ τακτική επιχορήγηση 2022 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών και β) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή 2022, για το Δήμο Καλλιθέας.

Απόφαση Νο 639: Έγκριση του από 22/12/2022 πρακτικού φανερού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου, 200-250 τ.μ

Απόφαση Νο 640: Διαγραφές, τροποποιήσεις σε χρηματικούς καταλόγους

Απόφαση Νο 641: Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Οκτωβρίου 2022

Απόφαση Νο 642: Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α2211/2022 απόφασης του Δ. Πρωτ. Πειραιά επί προσφυγής του Ν. Φ.

Απόφαση Νο 643: Αποδοχή από το ΥΠΕΣ: α) Επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ που απασχολείται στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ από 15/9/2022 έως 31/12/2022 , β)Κατανομής του Τ.Α.Π. και γ)Κατανομής του Τέλους Διαφήμισης Κατηγορίας Δ΄,στο Δήμο Καλλιθέας.

Απόφαση Νο 644: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΟΡΝΕΖΗ 2

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ