Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Καλλιθέας, οικονομικού έτους 2023

ΑΔΑ: ΨΚ0ΣΩΕΚ-ΠΙΚ

Δ Η Μ Ο Σ Κ Α Λ Λ Ι Θ Ε Α Σ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
για το έτος 2023

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 198/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ