Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                        Καλλιθέα: 02/12/22
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                            Αρ. Πρτ.: 430/22
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 156 17675 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2109590626 – 2109580241
Email: depka@otenet.gr

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4765/21 όπως και ισχύει.
  3. Την υπ’ αριθ. 110/10-11-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΔΑ: 9ΓΗ8ΟΡ5Ω-Σ63,
  4. Την υπ’ αρ. πρτ. 41365/23-06-2022 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, Φ.Ε.Κ. 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει),
  5. Την υπ’ αρ. 83896/05-07-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  6. Την υπ. αρ. 35/01-02-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόθεση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: Επιστημονικός Υπεύθυνός στο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΕΦΗΒΩΝ Σ.Κ.Ο.–Σ.Κ.Ε. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ, συνολικής διάρκειας, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής και έως δώδεκα (12) μήνες.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) ειδικότητας Π.Ε. Ιατρός – Παιδοψυχίατρος για ένα (1) έτος.

→ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι από 03/12/22 έως και 16/12/22.

Συνημμένα: