Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 7η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 28/02/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 1/3/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 7η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 28/02/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 64: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 65: Εξειδίκευση πιστώσεων για την προμήθεια κεριών led, κόκκινου υφάσματος και 2 banners για την γιορτή της γυναίκας στις 8 Μαρτίου 2022

Απόφαση Νο 66: Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια δίσκου μνημοσύνου Αγίων Θεοδώρων στις 12/3/2022

Απόφαση Νο 67: Χορήγηση δεύτερης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την : «Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών»

Απόφαση Νο 68: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 69: Έγκριση διεξαγωγής διαδικασίας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης, προδιαγραφών της προμήθειας της διαπραγμάτευσης, πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και ανάθεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ COVID-19 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Κ.

Απόφαση Νο 70: Έγκριση α) διαδικασίας διαπραγμάτευσης, β) τεχνικής έκθεσης, γ) πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης και δ) ανάθεση της καλλιτεχνικής υπηρεσίας για συναυλίες στις 01, 05, 08, 25 & 31/03/2022

Απόφαση Νο 71: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές του Πάσχα 2022»

Απόφαση Νο 72: Έγκριση της τεχνικής έκθεσης-περιγραφής ειδών διατροφής και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τις «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές του Πάσχα 2022»

Απόφαση Νο 73: Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Πάρκου Δαβάκη και εφαπτόμενων αυτής κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας»

Απόφαση Νο 74: Τροποποίηση της με αρ. 648/2021 προηγούμενης απόφασης Ο.Ε. σχετικά με την έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΄΄ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ΄΄

Απόφαση Νο 75: Έγκριση του από 03/02/2022 πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας & του αρχείου των υπηρεσιών του Δ. Καλλιθέας

Απόφαση Νο 76: Έγκριση 1ης μερικής υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος»

Απόφαση Νο 77: Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πίστωσης

Απόφαση Νο 78: Αποδοχή εσόδου από την Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου Καλλιθέας

Απόφαση Νο 79: Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κουλουμπρούκα Ειρήνης για το με αριθ. 241/10-2-2022 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 80: Διαγραφή οφειλής από τον χρηματικό κατάλογο λόγω διπλής χρέωσης που εγινε εκ εκ παραδρομής.

Απόφαση Νο 81: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2020

Απόφαση Νο 82: Υποβολή από τον Δήμο Καλλιθέας, πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Πρόληψη – αξιοποίηση αποβλήτων τροφών στον τομέα της εστίασης»

Απόφαση Νο 83: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια χρηματοδότης του προγράμματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»

Απόφαση Νο 84: Έγκριση τεχνικής έκθεσης, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια χρηματοδότης του προγράμματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ)»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ