Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τετάρτη 09/03/2022 & ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καλλιθέα, 02/03/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αρ. Πρωτ. 10363
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021)
  2. Την 72η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/17-01-2022 (ΑΔΑ:6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Τετάρτη 09/03/2022 και ώρα 14:00, για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2. Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος κρεοπωλείου επί των οδών Α. Π. 15 & Σ. 47, ιδιοκτησίας του κ. A. A. του M.

3. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Δαβάκη 59, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την κ. Π. Β. του Ι.

4. Χωροθέτηση κοινόχρηστων θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.

5. Μετατόπιση (1) υπάρχουσας και τοποθέτηση (36) νέων Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου (καμπινών) σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

1. Καταγγελία περιοίκων σχετικά με όχληση από την λειτουργία επιχείρησης επί της οδού Ι.

2. Διαμαρτυρία σχετικά με ανέγερση πολυώροφης οικοδομής επί της οδού Μ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ