Επαναληπτικός ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υλοποίηση του προγράμματος: «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ” (εργασία περισυλλογής & διαχείρισης με περίθαλψη & φιλοξενία αδέσποτων ζώων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλλιθέας για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών)»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 12/ 09/ 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. Πρωτ : 41101
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με ΦΠΑ η ανάδειξη αναδόχου/ων για την υλοποίηση του προγράμματος: «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ” (εργασία περισυλλογής και διαχείρισης με περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλλιθέας για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 13 / 09 / 2022 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 27 / 09 /2022 και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 5ο της Διακήρυξης.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό. Καμία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 180 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ 1 του Ν.4412/16).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr , ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ.

Συνημμένα:

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ