Ανακοίνωση της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 3 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης των Σχολών Χορού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 6Ο70ΟΡ5Ω-Β1Ε

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                   Καλλιθέα : 09/09/22
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                     Αρ. Πρτ. : 310/22
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα 176 75 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9530161 Fax : 210 9530160
e-mail: depka@otenet.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρ. Σ.Ο.Χ. 1/22
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ωρομίσθιοι)
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν.4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 6/τ. Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει. (ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού)
4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (Φ.Ε.Κ. 50/τ. Α΄/16.3.2018).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄) .
6. Την υπ’ αρ. πρτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 (Α΄ 6)» (ΑΔΑ:ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ).
7. Την υπ’ αριθ. Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, Φ.Ε.Κ. 280/Α), όπως ισχύει.
8. Την υπ.΄ αρ. πρτ. 55624 στις 25/08/22 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : 949946ΜΤΛ6-8ΡΘ).
9. Την υπ.΄ αρ. 77/22 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. της 11ης συνεδρίασης στις 31/08/22 (ΑΔΑ : ΨΗ9ΙΟΡ5Ω-Ν67).
10. Την υπ.΄ αρ.74193 στις 09/06/22 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).
11. Το υπ΄ αριθ. Φ.Ε.Κ. 295/17-02-2009 σύσταση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. και το Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθ. 1748/15-07-13 τ. Β΄ τροποποίηση συστατικής πράξης ΔΗ.Κ.Ε.Κ..
12. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι), συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης των Σχολών Χορού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, που εδρεύει στη Καλλιθέα Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Συνημμένα: