Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 23η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 15/06/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 17/06/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 23η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 15/06/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 261: Εξειδίκευση πίστωσης για εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση Νο 262: Χορήγηση τρίτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την «Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών»

Απόφαση Νο 263: Έγκριση του με αριθμ. πρωτ. 17517/15-4-2022 Πρακτικού της Εκτιμητικής Επιτροπής Εγκαταλελειμμένων οχημάτων και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την περισυλλογή και εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλλιθέας

Απόφαση Νο 264: Τροποποίηση σύμβασης για την «Προμήθεια των ειδών του 1ου τμήματος (πετρέλαιο κίνησης – θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης ) της 1ης ομάδας»

Απόφαση Νο 265: Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021 σχετικά με την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.

Απόφαση Νο 266: Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Μανιάτη Γεωργίας για το 1083/10-05-2022 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 267: Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Παραβάλου Μαρίας για το 1228/19-05-2022 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 268: Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 127/2021 απόφασης του Μον.Πρωτ. Αθηνών η οποία εκδόθηκε επί αγωγής των Β. Σ. κλπ (σύνολο 3)

Απόφαση Νο 269: Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Καλλιθέας», προϋπολογισμού 124.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022» της πρόσκλησης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ