Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω της ηλεκτρ. πλατφόρμας kallithea.e-meeting.gr), τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 & ώρα 11:00 – 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Καλλιθέα 17/06/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αριθ. πρωτ. -3890-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣa
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”
Τμήμα: Διοικητικό – Οικονομικό
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410

Κυρίες / οι,

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω της ηλεκτρ. πλατφόρμας kallithea.e-meeting.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν. 4635/2019, τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 – 13:00, με το εξής μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέγιστης διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/2007 και συγκεκριμένα δώδεκα (12) ατόμων για πρόσκαιρες αυξημένες ανάγκες της Δ/νσης Άθλησης, για την υλοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης μικρών παιδιών.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης οφείλεται στο γεγονός ότι:
Έως σήμερα ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων συμμετοχής στο καλοκαιρινό πρόγραμμα απασχόλησης μικρών παιδιών είναι αυξημένος και προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι δημότες & κάτοικοι της πόλης μας είναι επιτακτική η άμεση πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ έως δύο μηνών για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ