Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 3 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλλιθέας, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ» (Δημοτικό Κέντρο Υγείας, ΚΑΠΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα, 17/05/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αρ. Πρωτ.: 21940
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Πληροφορίες: Α. Περγαντή
Τηλέφωνο: 213-20.70.410
E-mail: a.pergandi@kallithea.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Καλλιθέας
Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλλιθέας, που εδρεύει στην Καλλιθέα, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ» (Δημοτικό Κέντρο Υγείας, ΚΑΠΗ) συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (sme@kallithea.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Καλλιθέας, Ματζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 17676, Καλλιθέα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Π. Δεικτάκη (τηλ. επικοινωνίας: 213-2070412, 2132070415).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 19/05/2022 έως 30/05/2022.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Μίσθ. Έργου ΣΜΕ
β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Μίσθ. Έργου ΣΜΕ.

Συνημμένα: