Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’ που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 16/05/2022
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθ. πρωτ.-3068-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”
Γραφείο: Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδιος: Γ. Ποδιάδου
Τηλέφωνο: 210 9521.410 (εσωτ.-1-)

Κυρίες / οι,

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18-9-2021).
  2. Την 76η ΕΓΚΥΚΛΙΟ/Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 205/οικ.6325 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κallithea.e-meeting.gr την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 134/2017 προγενέστερης Απόφασης του Δ.Σ. ‘’περί έγκρισης Ταμιακού Απολογιστικού πίνακα οικονομικού έτους 2013’’.

2. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 51/2021 προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ..

3. Τροποποίηση του μηνιαίου μισθώματος της μισθωτικής σύμβασης του κυλικείου της παραλίας Τζιτζιφιών σύμφωνα με το άρθρο 121του Ν 4926-20/4/2022.

4. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7/2022 απόφασης του Δ.Σ περί Ορισμού Υπευθύνων Προστασίας Ανηλίκων στις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός παιδικής αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨ Δήμου Καλλιθέας.

5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέγιστης διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/2007.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ