Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/22 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σ.Κ.Ο ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                    Καλλιθέα 17/02/2022
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                     Αρ. Πρτ. 61/2022
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 156 17675 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9590626- 9580241
Email: depka@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/22
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των αναγκών του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας-Εφήβων Σ.Κ.Ο.–Σ.Κ.Ε. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ., που εδρεύει στην Καλλιθέα, της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σ.Κ.Ο., συνολικής διάρκειας, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί, ανά τόπο εκτέλεσης έργου, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (dikek.dikaiologitika@gmail.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας, Ελευθερίου Βενιζέλου 156, Τ.Κ. 17675, Καλλιθέα, απευθύνοντάς την στον 2ο όροφο υπόψη Διοικητικής Υπηρεσίας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. (Τηλ. επικοινωνίας: 210-9580241).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δώδεκα (12) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας (07/05/22) σε εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας (18/05/22) και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα