Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 17η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 28/04/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 29/04/2022 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 17η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 28/04/2022 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 176: Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 177: Παράταση χρόνου παράδοσης ειδών που αφορά το πρόγραμμα με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ του Πάσχα 2022»

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 178: 3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2022

Απόφαση Νο 179: Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

Απόφαση Νο 180: Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παράνομης στάθμευσης παρελθόντων ετών

Απόφαση Νο 181: Αποδοχή εσόδου από την Δ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2022 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου Καλλιθέας

Απόφαση Νο 182: Αποδοχή εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καλλιθέας ως 1η,2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2022

Απόφαση Νο 183: Αποδοχή εσόδου από την συμπληρωματική κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Απριλίου 2022 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου Καλλιθέας

Απόφαση Νο 184: Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεως εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση, εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρου χωριστής συλλογής αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης στο χώρο του ΔΣΑ»

Απόφαση Νο 185: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ