Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”, την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 & ώρα 11.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 21/4/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αριθ. πρωτ. – 2658 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ι. Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και ώρα 11.00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας χρηματικού εντάλματος προπληρωμής .

3. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού –ΕΔΔ-, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.».

4. Έγκριση των όρων διακήρυξης, έγκριση τεχνικής περιγραφής για την εργασία «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ