Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2021 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα, 27/01/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αρ. Πρωτ.: 4565/02.02.2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676
Πληροφορίες: Π. Δεικτάκη
Τηλέφωνο: 213-20.70.412
Fax: 213-20.70.421
E-mail: p.deiktaki@kallithea.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2021
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Καλλιθέας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019.
  3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020).
  6. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α΄/15-1-2021).
  7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»
  8. Την υπ’ αριθμ. 100/10-3-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας, με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (κάλυψη από τους Κ.Α.Π.) στο Δήμο Καλλιθέας».
  9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./103/12348/16-7-2020 Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
  10. Την υπ’ αριθμ. 66882/17546/2-10-2020 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Καλλιθέας».

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλλιθέας, που εδρεύει στην Καλλιθέα του Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας» του Δημοτικού Κέντρου Υγείας, β) «Παροχή Υπηρεσιών Φυσικοθεραπευτικής Αγωγής στα μέλη των ΚΑΠΗ του δήμου», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Συνημμένα:

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ