Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 05/04/2021 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                Καλλιθέα 01-04-2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13η                                  Αρ. πρωτ. 13627

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 05/04/2021 και ώρα 14:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. 426/ΑΠ:77233/13-11-2020 (ΑΔΑ :6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19:

1. Εξειδίκευση πίστωσης για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

2. Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια & εργασία για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών

3. Αποδοχή εσόδου από την Γ΄ κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου Καλλιθέας

4. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών του δήμου Καλλιθέας, που προέκυψαν λόγω του Covid-19

5. Εξέταση 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για τη «ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»

6. Εξέταση 4ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας»

7. Εξέταση 2ου πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΝΝΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ»

8. α) Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 605.940,71 € του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», β) εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για τις περεταίρω ενέργειες και γ) ορισμός αρμοδίου υπαλλήλου του Δήμου για την επικοινωνία με το Πράσινο Ταμείο

9. Έγκριση σύναψης και όρων της τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

10. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Τεχνικές μελέτες Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας» και καταβολή αποζημίωσης στον εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ως μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού

11. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την εξόφληση του ετήσιου τέλους χρήσης ραδιοσυχνοτήτων τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού προς την Ε.Ε.Τ.Τ.

12. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την εξόφληση του ετήσιου τέλους Αδειοδότησης συχνότητας ραδιοδικτύου προς την Ε.Ε.Τ.Τ.

13. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Κουλουμπρούκα Ειρήνης για το με αριθ. 222/11-2-2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής

14. Σύνταξη κατάστασης απόρων κατοίκων δικαιούχων καταβολής χρηματικών βοηθημάτων και εξειδίκευση πιστώσεων

15. Περί συμβιβασμού για την καταβολή ποσού στον αιτούντα κ. X. B., για ζημιά που υπέστη όχημα ιδιοκτησίας του και εξειδίκευση πιστώσεως

16. Περί συμβιβασμού για την καταβολή ποσού στον αιτούντα κ. Μ. Μ., για ζημιά που υπέστη όχημα ιδιοκτησίας του και εξειδίκευση πιστώσεως

17. Περί εξώδικου συμβιβασμού του κ. Γ. Ζ. και καταβολής του αιτουμένου ποσού

18. Περί εξώδικου συμβιβασμού του κ. Γ. Ζ και καταβολής του αιτουμένου ποσού, για ζημία που φέρεται να υπέστη (προσβολή προσωπικότητας) από ενέργειες των υπηρεσιών του Δήμου

19. Περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. Α478/2021 οριστικής απόφασης του Δ.Πρωτ.Πειραιά εκδοθείσης επί προσφυγής της Α. Μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ