Κλήρωση για την ανάδειξη των μελών, που θα μετάσχουν στην επιτροπή για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 09/12/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ.Πρωτ. : 59210 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011), Τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/16, περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου. Τις υπ΄ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011, ΦΕΚ/Β/2540/07-11-11, και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις […]

Κλήρωση για την ανάδειξη των μελών, που θα μετάσχουν στην επιτροπή για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου Μπιζανίου & περιβάλλοντος χώρου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 09/12/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αρ.Πρωτ. : 59182 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011), Τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν. 4412/16, περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου. Τις υπ΄ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011, ΦΕΚ/Β/2540/07-11-11, και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 07 / 12 / 2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ : 58611 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (ΕL NUTS304) διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προϋπολογισμού 305.875,80 ευρώ € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 379.285,99), η ανάδειξη αναδόχου για […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                        Καλλιθέα: 02/12/22 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                            Αρ. Πρτ.: 430/22 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 156 17675 Αθήνα Τηλέφωνο: 2109590626 – 2109580241 Email: depka@otenet.gr Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ. έχοντας λάβει υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.4765/21 όπως και ισχύει. Την υπ’ […]

Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 200-250 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση αποθήκης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 6ΒΙΒΩΕΚ-ΥΝΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Καλλιθέα 13/10/2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                          Αρ. πρωτ. 56912/28-11-2022 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76 Τηλεφ.: 213 2070300 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 446/2022 (ΑΔΑ: 6NΖΠΩΕΚ-ΘΒΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και βάσει του […]

Περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικού πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου: Ο.Τ. 124 (Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων) επιφάνειας 2.585 τ.μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Καλλιθέα, 30-11-2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                 Αρ. πρωτ. 57228 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76 Τηλεφ. : 213 2070300 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, προφορική, επαναληπτική πλειοδοτική Δημοπρασία, κατόπιν της 554/2022 απόφασης της Οικονομικής του Επιτροπής, στην οποία αποφασίσθηκε η επανάληψη του Διαγωνισμού, για την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου: Ο.Τ. […]

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια – υπηρεσία με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 30 / 11 / 2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 57331 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (ΕL NUTS304) διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή (Άνω των ορίων) Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προϋπολογισμού 1.446.848,68 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24%), η ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθεια – υπηρεσία με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ […]

Φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: Ψ0Ο2ΩΕΚ-Θ1Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΚΑΛΛΙΘΕΑ: 16/11/2022 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.:54687 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καλλιθέας επί της οδού Ματζαγριωτάκη 76 στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής στον 3ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου, την 25η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή […]

Περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 120-130 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση αποθήκης του Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΨΜΧΩΩΕΚ-Α5Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       Καλλιθέα 07/11/2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ              Αρ. πρωτ. 54354/15-11-2022 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76 Τηλεφ.: 213 2070300 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Φανερή, προφορική, επαναληπτική μειοδοτική Δημοπρασία, κατόπιν της 468/2022 απόφασης της Οικονομικής του Επιτροπής, στην οποία αποφασίσθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού, για τη μίσθωση ακινήτου επιφανείας 120-130 […]