Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων (ΔΕ Οδηγών), για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα, 07/04/2023 Αριθ. Πρωτ.: 18199/12.04.2023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. Δεικτάκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132070412-413-414-410-417 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την […]

Ανακοίνωση που αφορά στην Προκήρυξη για την Επιλογή ενός/μίας (1) Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής & πάγια μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Καλλιθέας

Καλλιθέα, 27/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 30182 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Ματζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 17676 Πληροφορίες: Α. Περγαντή Τηλέφωνο: 213-20.70.410 E-mail:a.pergandi@kallithea.gr   Ο Δήμος Καλλιθέας Ανακοινώνει ότι Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου […]

Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Ασφάλιστρα αυτοκίνητων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καλλιθέας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 23/06/2023 Αριθ. Πρωτ: 29666 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό κάτω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 140.000,00 ευρώ € (η δαπάνη δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Ασφάλιστρα αυτοκίνητων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καλλιθέας» με κριτήριο […]

Ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”» για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μέγιστης διάρκειας 2 μηνών, 18 ατόμων για πρόσκαιρες αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Άθλησης, για την υλοποίηση του καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης μικρών παιδιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 22/06/2023 Αριθ. πρωτ. -3278- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό Γραφείο: Προσωπικού Αρμόδιος: Αλ. Ιωσηφίδου Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.2→11)   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΟΧ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων & Προμήθεια Τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας & του Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑ – “Γιάννης Γάλλος”»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 22/06/2023 Αριθ. Πρωτ: 29371 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.195.227,60 ευρώ με ΦΠΑ (με τους ισχύοντες, κατά την ημέρα κατάρτισης, των όρων ΦΠΑ), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων και Προμήθεια Τροφίμων, για […]

Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου με περιφραγμένο αύλειο χώρο), προς κάλυψη της ανάγκης στέγασης & λειτουργίας του 5ου Γυμνασίου του Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΨΘ10ΩΕΚ-Ω01 Καλλιθέα 09/06/2023 Αρ. πρωτ. 28229 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76 Τηλ.: 213 2070300 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου (κτιρίου με περιφραγμένο αύλειο χώρο) από το Δήμο μας, προς κάλυψη της ανάγκης στέγασης και λειτουργίας του […]

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή & Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων & Δημιουργία Έξυπνων & Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης για την Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο Δήμο Καλλιθέας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 02/06/2023 Αριθ. Πρωτ : 26241 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.084.221,96 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Δράσεις για τη Χωριστή Συλλογή και Μεταφορά των Παραγόμενων Αστικών Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Έξυπνων και Ενεργειακά […]

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης & διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

23PROC012786916 ΑΔΑ: Ρ7ΙΠΩΕΚ-6ΘΦ Καλλιθέα 31-05-2023 Αρ. Πρωτ.:25769 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ NUTS EL 304 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. με το ανοικτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας», προϋπολογισμού 7.699.373,04 €. Η προκήρυξη του έργου έχει δημοσιευθεί στο […]

Ανοικτός άνω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας & της διασύνδεσής του με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 24/05/2023 Αριθ. Πρωτ.: 24568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό άνω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 722.922,96 € με Φ.Π.Α, η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με […]

Ανοικτός άνω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 17/05/2023 Αριθ. Πρωτ.: 23354 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό άνω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 65.702,76 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ […]