Οι αποφάσεις της 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 15/05/2018

ΑΠΟΦ.-76-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΦ.-77-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ

ΑΠΟΦ.-78-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝ.ΠΟΣΟΥ 303,80 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΦ.-79-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.&ΚΑΤΑΒ.ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΤ. 1914-17ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΘ

ΑΠΟΦ.-80-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.& ΚΑΤΑΒ.ΠΟΣΟΥ 242,77ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΥΠΑΛ.ΑΘ.ΜΑΚΑΡΙΤΗ&ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ.-81-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 67-2018 ΑΠΟΦ.Δ.Σ.ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ.-82-ΈΓΚΡ. ΕΠΑΝΕΚΔ.ΧΡΗΜ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΡ.ΟΙΚ.ΕΤ. 2017

ΑΠΟΦ.-83-ΈΓΚΡ.ΠΡΑΓΜΑΤ.ΕΠΙΣΚ.ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤ.ΙΣΝ-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.-ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ.-84-ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤ. ΑΣΚ.ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΙΕΚ

ΑΠΟΦ.-85-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡ.ΤΟΥ ΟΠΑΑ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔ.ΕΠΙΤΡ.ΑΝΕΛΚ.ΝΑΥΑΓ.ΚΛΠ

ΑΠΟΦ.-86-ΈΓΚΡ.ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜ.ΥΠΗΡ.-ΕΓΚΡ.ΔΑΠ.-ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ

ΑΠΟΦ.-87-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤ.ΧΟΡΗΓ. ΕΚΠΤ.ΣΤΟΥΣ ΕΡΓ. ΣΤΟ ΙΣΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒ

ΑΠΟΦ.-88-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΞ.19ης ΔΙΑΔ.ΔΙΗΜ.ΓΕΝ.ΓΥΜΝ.& ΑΘΛΗΤ.ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΦ.-89-ΈΓΚΡ.ΚΑΛΟΚ.ΑΘΛΗΤ.ΠΡΟΓΡ.-ΔΙΕΝ.ΔΑΠ.-ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ