Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 150 – 230 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 94Θ0ΩΕΚ-ΓΧ1
Καλλιθέα 12/06/2024
Αρ. πρωτ. 33257/08-07-2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, 176 76
Τηλεφ. : 213 2070300

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 291/2024 (ΑΔΑ: 6ΧΞΛΩΕΚ-2ΡΩ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου και βάσει του Π.Δ. 270/81, για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 150-230 τ.μ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.

Ο προσφερόμενος χώρος θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στην πόλη της Καλλιθέας και κατά προτίμηση εντός του Ο.Τ. που περιβάλλεται από τις οδούς Πλάτωνος, Αθηνάς, Δημοσθένους και Ταγματάρχου Πλέσσα, να είναι ισόγειο κατάστημα, να έχει επιφάνεια 150 – 230 τ.μ., να πληροί τις κτιριακές πολεοδομικές προδιαγραφές και να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες στο χώρο, να είναι καλής κατασκευής, να έχει ασφαλείς υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και να διαθέτει χώρους υγιεινής (w.c.), ιδιαίτερη προτίμηση θα δοθεί σε καταστήματα τα οποία θα διαθέτουν ράμπα πρόσβασης των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (Α.Μ.Ε.Α.) καθώς και αντίστοιχους χώρους (w.c.), σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4067/12.

Επίσης στον προσφερόμενο χώρο είναι απαραίτητα Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης & Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας.

Οι Αιτήσεις-Προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου θα συνοδεύονται με σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα – 1ος όροφος), προκειμένου να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού Μισθώσεων του Δήμου Καλλιθέας, που βρίσκεται εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου (Μαντζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα, 2ος όροφος, τηλ. 213-2070300), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αντίγραφο της πιο πάνω απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι όροι της διακήρυξης θα χορηγείται είτε σε έντυπη μορφή είτε θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλεται μέσω πρωτοκόλλου στην παραπάνω διεύθυνση, μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ