Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης & λιπαντικών έτους 2024, συνεχιζόμενου των ετών 2025 & 2026»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλλιθέα 04/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 10944

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS EL304) Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.072.587,83 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η ανάδειξη αναδόχου για την δαπάνη με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών έτους 2024, συνεχιζόμενου των ετών 2025 & 2026» με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ως εξής:

α) Έμμεσα με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην διαμορφούμενη την ημέρα παράδοσης μέση τιμής λιανικής πώλησης καυσίμων, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων για το νομό Αττικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και επενδύσεων, που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα είδη : Πετρέλαιο κίνησης και Αμόλυβδη Βενζίνη .
β) με τιμές μονάδας για τα είδη λιπαντικών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης (Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης131656-2024 στο έντυπο Ευρωπαϊκών δημοσίων συμβάσεων προς δημοσίευση, E-NOTICES 2 _KALLITHEA) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 04-03-2024, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 01-04-2024 και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται η 05-04-2024 και ώρα 10:00 σε εκτέλεση της απόφασης της Δ.Ε. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

Δεν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες προσμετρούμενος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό. Καμία αλλαγή δεν δύναται να γίνει λόγω αλλαγής της ισοτιμίας προς τα ξένα νομίσματα.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ.

Συνημμένα:

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ